บริษัท อีเอ็กซ์ ซีด จำกัด

Ex-seed Company Limited

ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมลำดับที่ 106 ในการนำน้ำเสียอุตสาหกรรมและกากอุตสาหกรรมมาสร้างมูลค่า บำบัด และกำจัดอย่างถูกวิธี