บริษัท อีเอ็กซ์ ซีด จำกัด 

EX-SEED Co,Ltd.

เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนำน้ำเสียอุตสาหกรรม และกากอุตสาหกรรมประเภทน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ตัวทำละลายใช้แล้ว น้ำมันปนเปื้อน น้ำยาหล่อเย็น Coolant/Coolant Oil และตะกอนจากการชุบโลหะ ฯลฯ มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมและเทคนิคเฉพาะ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ บำบัด และกำจัดอย่างถูกวิธี

The Future Begins Here

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมลำดับที่ 106 ภายใต้คุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 , ISO 14001 และ ISO 45001 ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ความปลอดภัย